გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლა“

შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი

სარჩევი
თავი I. ზოგადი დებულებები ..................................................................................................................................... 5
თავი II. შინაგანაწესის მოქმედების სფერო ................................................................................................................ 5
თავი III. თანამშრომელთა მიღების, გადაყვანისა და დათხოვნის წესი .................................................................. 5
თავი IV. სკოლის სტრუქტურა, თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობები ............................................................. 7
1. სკოლის დირექცია .................................................................................................................................................... 8
1.1 დირექტორი ............................................................................................................................................................. 8
1.1.1 მოვალეობა ............................................................................................................................................................ 8
1.1.2 პასუხისმგებლობა ................................................................................................................................................ 8
1.1.3 ქცევის წესები და პროფესიული კომპეტენტურობა ......................................................................................... 9
1.1.4 მასწავლებლებთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან ურთიერთობა...........................................10
1.1.5 მოსწავლეებთან ურთიერთობა ......................................................................................................................11
1.1.6 მშობლებთან ურთიერთობა ...............................................................................................................................11
1.2. დირექტორის მოადგილე ......................................................................................................................................11
1.2.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................11
1.2 2 პასუხისმგებლობა ...............................................................................................................................................12
1.3 ბუღალტერი ............................................................................................................................................................13
1.3.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................13
1.3.2 პასუხისმგებლობა ...............................................................................................................................................13
2. ტექნიკური პერსონალი ...........................................................................................................................................14
2.2. საქმეთამმართველი ...............................................................................................................................................15
2.2.1. მოვალეობა ..........................................................................................................................................................15
2.4. ექიმი ....................................................................................................................................................................16
2.4.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................16
2.4.2 პასუხისმგებლობა ...............................................................................................................................................16
2.5. დაცვის თანამშრომელი ........................................................................................................................................17
2.5.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................17
2.5.2 პასუხისმგებლობა ...............................................................................................................................................17
3
2.6. სამეურნეო ნაწილის გამგე (მნე)............................................................................................................................17
2.6.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................17
2.6.2 ვალდებულება.....................................................................................................................................................18
2.7. ბიბლიოთეკარი......................................................................................................................................................18
2.7.1. მოვალეობა ..........................................................................................................................................................18
2.7.2. ვალდებულება ....................................................................................................................................................19
2.8 დამლაგებელი .........................................................................................................................................................20
2.8.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................20
2.8.2 ვალდებულება ....................................................................................................................................................20
3. პედაგოგი ..................................................................................................................................................................20
3.1 ძირითადი და დამატებითი საგნების პედაგოგი .................................................................................................20
3.1.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................20
3.1.2 ვალდებულება.....................................................................................................................................................20
3.2. შემცვლელი პედაგოგი..........................................................................................................................................23
3.2.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................23
3.2.2 ვალდებულება.....................................................................................................................................................23
3.3 კლასის დამრიგებელი ............................................................................................................................................23
3.3.1 მოვალეობა ...........................................................................................................................................................23
თავი V. სამუშაო დრო და შრომის ანაზღაურების პირობები ..................................................................................24
თავი VI. კათედრა, სასწავლო პროცესი .....................................................................................................................25
1. კათედრა ....................................................................................................................................................................25
2. კათედრის გამგე ........................................................................................................................................................27
2.1. მოვალეობა .............................................................................................................................................................27
2.2. ვალდებულება ......................................................................................................................................................27
2.3. მუშაობის ძირითადი მიზნები და ამოცანები ....................................................................................................28
3. სასწავლო პროცესი ...................................................................................................................................................29
თავი VII. სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვის, კლასიდან კლასში გადაყვანის პირობები .....................................29
თავი VIII. სწავლის ქირა და გადახდის შეღავათები ................................................................................................31
თავი IX. მოსწავლეთა უფლება-მოვალეობანი და დისციპლინური სასჯელი .......................................................32
1. მოსწავლეთა უფლებები ..........................................................................................................................................32
4
2. მოსწავლეთა მოვალეობები ....................................................................................................................................32
3. მოსწავლეს ეკრძალება..........................................................................................................................................32
4. მოსწავლის ქცევის წესები ....................................................................................................................................33
5. პასუხისმგებლობა ქცევის კოდექსის დარღვევისათვის ...................................................................................34
6. დისციპლინური სასჯელი ......................................................................................................................................34
თავი X. სასკოლო სანქციები .......................................................................................................................................35
1. თანამშრომლის გაფრთხილება ...........................................................................................................................35
2. თანამშრომლისთვის საყვედურის გამოცხადება ..............................................................................................35
3. თანამშრომლის გათავისუფლება ........................................................................................................................35
2. სკოლის მუშაკთა და მოსწავლის მშობელთა უფლება-მოვალეობები ...............................................................36
3. მოსწავლეთა მშობლების უფლება-მოვალეობები ...............................................................................................36
თავი XI. შეფასების სისტემა ........................................................................................................................................37
თავი XII. შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა.........................................................................................................38
5
თავი I. ზოგადი დებულებები
”გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლის” შინაგანაწესი ადგენს:
 სკოლის შიგნით მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციების სისტემას;
 სკოლის სასწავლო-აღმზრდელიბითი პროცესის ორგანიზაციის ფორმებს;
 კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრავს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის
მონაწილეთა უფლებებსა და მოვალეობებს;
 სკოლასა და მოსწავლეთა მშობლებს (ან მათ კანონიერ წარმომადგენლებს) შორის
ურთიერთობათა პირობებს.
თავი II. შინაგანაწესის მოქმედების სფერო
1. შინაგანაწესის მოქმედება ვრცელდება სკოლაში დასაქმებულ ნებისმიერ პირზე,
მიუხედავად მისი თანამდებობრივი მდგომარეობისა; სკოლის მოსწავლეებზე; სკოლის
ტერიტორიაზე მყოფ მოსწავლეთა მშობლებზე (კანონიერ წარმომადგენლებზე); მათ
გაერთიანებებზე და გარეშე პირებზე.
2. შინაგანაწესის მოთხოვნათა შესრულება სავალდებულოა სკოლაში დასაქმებული
ნებისმიერი პირისთვის, მოსწავლეებისათვის.
3. შინაგანაწესის მოთხოვნათა შეუსრულებლობა იწვევს შესაბამის
პასუხისმგებლობას/ქმედებათა შეზღუდვას/.
4. სკოლაში შრომითი ურთიერთობების საფუძველზე, დასაქმებული პირები არიან
მასწავლებლები, ადმინისტრაციული პერსონალი და დამხმარე პერსონალი (შემდგომში-
თანამშრომლები).
5. სკოლას სასწავლო და სამართლებრივი ურთიერთობები აქვს მოსწავლეებთან, მათ
მშობლებთან.
6. სკოლის თანამშრომელთა შრომის პირობები, ასევე მოსწავლეთა და მათ კანონიერ
წარმომადგენელთა შორის ურთიერთობები, რომლებიც არ რეგულირდება წინამდებარე
შინაგანაწესით ან მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, რეგულირდება
საქართველოში მოქმედი შრომის კანონმდებლობით.
თავი III. თანამშრომელთა მიღების, გადაყვანისა და დათხოვნის წესი
1. სკოლაში თანამშრომლების მიღება/შევსება ხდება კონკურსის წესით. განცხადებების გამოქვეყნება
ვაკანსიების შესახებ ხდება საინფორმაციო საშუალებებით (სკოლის ვებ-გვერდი; facebook-ზე).
6
2. სკოლაში მუშაობის დაწყების მსურველები გადიან პირველად რეგისტრაციას, რისთვისაც სკოლის
ელექტრონულ ფოსტაზე, ან პირადად წარადგენენ CV-ს.
3. სკოლის საკონკურსო კომისია შემოსული დოკუმენტაციის საფუძველზე შეარჩევს შესაბამისი
კვალიფიკაციის მქონე იმ კანდიდატებს, რომლებიც დაბარებულნი იქნებიან მომდევნო ეტაპზე
(გასაუბრებაზე).
4. საკონკურსო კომისია ატარებს ინდივიდუალურ გასაუბრებას კონკურსანტებთან. გასაუბრებისას
გათვალისწინებულია შემდეგი კრიტერიუმები: მეტყველება, კომუნიკაბელურობა, პროფესიული
გამოცდილება, მოტივაცია, პასუხისმგებლობის დონე, პრობლემურ სიტუაციებში მუშაობისთვის
მზადყოფნა.
საკონკურსო კომისიაში შედიან: დირექტორი, მოადგილე და შესაბამისი საგნის კათედრის ხელმძღვანელი
(საგნის მასწავლებლის შერჩევის შემთხვევაში).
5. სკოლაში სამუშაოდ მიღებულ ყველა თანამშრომელთან ფორმდება ვადიანი ხელშეკრულება,
რომელშიც უნდა აღინიშნოს დასაქმებულის თანამდებობა, თანამდებობრივი სარგო, სამუშაო დრო
და ადგილი, უფლებამოსილება და დავის წარმოშობის შემთხვევაში მისი გადაწყვეტის წესი.
6. ახალმიღებულ თანამშრომელთან ხელშეკრულება ფორმდება გამოსაცდელი ვადით, არა უმეტეს
ექვსი თვისა, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ - სახელშეკრულებო დროით.
შენიშვნა: სკოლის დირექცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიული დაოსტატების
მიზნით, იყოლიოს შტატგარეშე რეზერვი ან მაძიებელი ("სტაჟიორი") მასწავლებელი.
7. სკოლასა და მხარეებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის თარიღად ითვლება
სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დრო.
8. სკოლის დირექტორი თანამშრომელს დასაქმებამდე აცნობს ძირითად დოკუმენტებს, სასკოლო-
სასწავლო გეგმებს, სკოლაში სანიტარიის, შრომის ჰიგიენის, ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვის
საკითხებს. დასაქმებამდე თანამშრომელი ეცნობა წინამდებარე შინაგანაწესს, თანამდებობრივ
ინსტრუქციას და თანხმობას აღნიშნული პირობების განხორციელებაზე ადასტურებს საკუთარი
ხელისმოწერით. იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელს თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე
გადაეცემა სკოლის გარკვეული ქონება, მასთან ფორმდება დამატებითი – მატერიალური
პასუხისმგებლობის შესახებ ხელშეკრულება.
9. თითოეულ თანამშრომელზე გახსნილია პირადი საქმე, რომელშიც ინახება კადრების აღრიცხვის
პირადი ფურცელი, განცხადება, cv, პირადობისა და განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტების, სერტიფიკატების და ლიცენზიების ნოტარიალური ასლები, პირადობის მოწმობის
ასლი. თანამშრომელთა პირადი საქმეები ინახება სკოლაში.
10. შრომითი ხელშეკრულების ვადამდე ადრე შეწყვეტა შესაძლებელია:
7
 მხარეთა შეთანხმებით;
 სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისას;
 შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
11. თანამშრომელს უფლება აქვს ვადამდე შეწყვიტოს შრომის ვადიანი ხელშეკრულება, მაგრამ ამის
შესახებ 30 კალენდარული დღით ადრე წერილობით უნდა გააფრთხილოს დირექცია.
12. გაფრთხილების აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, თანამშრომელს უფლება აქვს შეწყვიტოს
მუშაობა, ხოლო სკოლის დირექცია ვალდებულია მისცეს მას შრომის წიგნაკი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) და ჩატარებული სამუშაოს შესაბამისად გაუსწოროს ანგარიში.
13. შრომის ხელშეკრულების დადება ან შეწყვეტა ფორმდება შპს ,,გურამ დოჩანაშვილი -
საერთაშორისო ქართული სკოლის” დირექტორის ბრძანებით.
თავი IV. სკოლის სტრუქტურა, თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობები
1. საქართველოს კანონის ,,ზოგადი განათლების შესახებ” მოთხოვნათა შესაბამისად, სკოლის
სტრუქტურა განისაზღვრება შემდეგნაირად:
 დირექტორი
 დირექტორის მოადგილე/მოადგილეები
 ბუღალტერი
 საქმეთა მმართველი
 ფსიქოლოგი
 პედაგოგები
 ბიბლიოთეკარი
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი
 ექიმი
 სამეურნეო ნაწილის გამგე (მნე)
 დამლაგებელი
 დაცვის თანამშრომელი
 მზარეული/მზარეულის დამხმარე
 მძღოლი/მძღოლები
2. სკოლის მართვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის, სკოლის წესდებისა და
სკოლის შინაგანაწესის საფუძველზე.
3. სკოლის კოლექტივს წარმოადგენს სკოლის ყველა მუშაკი, რომელთა მოვალეობა და
უფლებამოსილება განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით, სკოლის წესდებითა და
შინაგანაწესით.
8
4. სკოლის დირექციას წარმოადგენს: დირექტორი, დირექტორის მოადგილე და
ბუღალტერი.
5. სკოლის ტექნიკური პერსონალია: სამეურნეო ნაწილის გამგე, დაცვის თანამშრომელი,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი, ექიმი, ფსიქოლოგი, მზარეული,
დამლაგებელი, ბიბლეოთეკარი, საქმეთთა მმართველი.
6. პედაგოგთა ჯგუფი მოიცავს: სავალდებულო და ფაკულტატური საგნების მასწავლებლებს,
კლასების დამრიგებლებსა და სათადარიგო მასწავლებლებს.
1. სკოლის დირექცია
1.1 დირექტორი
1.1.1 მოვალეობა
1. ახორციელებს სკოლის მართვას.
2. წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობაში.
3. დამფუძნებელს დასამტკიცებლად წარუდგენს სკოლის შინაგანაწესსა და ბიუჯეტს.
4. შეიმუშავებს საშტატო განრიგს.
5. დებს ხელშეკრულებებს სკოლის პედაგოგიურ პერსონალსა და სხვა თანამშრომლებთან;
უზრუნველყოფს მათ შესრულებას.
6. უფლებამოსილია, ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მასწავლებლებთან
ხელშეკრულების პირობების დარღვევის, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის
შეუფერებელი ქმედების ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით
არაკვალიფიციურობის დადასტურებისას.
7. განკარგავს თანხებს დამფუძნებლის მიერ დამტკიცებული სკოლის ბიუჯეტისა და
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
8. განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს.
9. ზედამხედველობს დაწესებულების სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს.
10. გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს.
11. ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების წესდებით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას.
1.1.2 პასუხისმგებლობა
1. ეროვნული სასწავლო გეგმის, განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების
შესრულებასა და სააღმზრდელო პროცესზე.
9
2. სკოლის საკუთრებაში არსებული ქონების და ფინანსების მიზნობრივ და სწორ ხარჯვაზე,
სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მოვლა–პატრონობასა და მათ რაციონალურად
გამოყენებაზე.
3. სკოლაში მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.
4. დირექტორის ეთიკის კოდექსის დაცვაზე.
1.1.3 ქცევის წესები და პროფესიული კომპეტენტურობა
1. თავისი ფუნქციების შესრულებისას დამოუკიდებელი, კეთილსინდისიერი და
მიუკერძოებელია;
2. იცავს საქართველოს კანონმდებლობისა და კოდექსით დადგენილ ნორმებს;
3. ხელს უწყობს ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი
მიზნების მიღწევასა და ამ პოლიტიკის შესაბამისი სიახლეებისა და ცვლილებების
განხორციელებას;
4. თავისი საქმიანობის შესრულებისას სამართლიანობის, ურთიერთპატივისცემის,
ადამიანის უფლებათა დაცვის, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და გარემოს დაცვის
მაგალითია;
5. ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანი სკოლის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას;
6. იჩენს თანაბარ ყურადღებას მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლის ან სკოლაში
დასაქმებული სხვა პირის მიმართ განურჩევლად სქესის, რასის, ენის, რელიგიის,
ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის,
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების, შეზღუდული შესაძლებლობისა თუ სხვა
ნიშნისა;
7. უზრუნველყოფს სასკოლო დისციპლინის დაცვას ისეთი მეთოდების საშუალებით,
რომლებიც არ ეწინააღმდეგება მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლისა და სკოლაში
დასაქმებული სხვა პირების თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას;
8. უზრუნველყოფს უსაფრთხო, ეფექტური, ორგანიზებული და კეთილგანწყობილი
სასწავლო და სამუშაო გარემოს შექმნას სკოლაში;
9. არჩევს სკოლის პერსონალს კანონმდებლობით დადგენილი კვალიფიკაციისა და
კომპეტენციის მიხედვით;
10. იცავს მოსწავლესთან, მშობელთან, მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა
პირებთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
11. ხელს უწყობს სკოლაში საჭიროების შემთხვევაში ინკლუზიური განათლების დანერგვას;
12. არ ეწევა რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას;
13. არ იყენებს პროფესიულ ან ინსტიტუციურ პრივილეგიებს პირადი მიზნებისათვის;
14. არ იყენებს მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლის ან სკოლაში დასაქმებული სხვა პირის
ფიზიკურ და ინტელექტუალურ შრომას ან პოტენციალს პირადი მიზნებისათვის;
10
15. უფრთხილდება და კეთილსინდისიერად განკარგავს სკოლის ადამიანურ, ფინანსურ,
მატერიალურ რესურსებს და უზრუნველყოფს მათ მიზნობრივ გამოყენებას;
16. არ ავრცელებს მცდარი ინფორმაციის შემცველ საჯარო განცხადებებს სკოლის საქმიანობის
ან/და მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლისა და სკოლაში დასაქმებული სხვა პირების
თაობაზე;
17. ინარჩუნებს სიმშვიდეს კონფლიქტურ სიტუაციებში, ისმენს დაპირისპირებულ მხარეთა
აზრს და იღებს ობიექტურ და სამართლიან გადაწყვეტილებებს;
18. არ აყენებს მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელსა და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირს
რაიმე სახის შეურაცხყოფას და არ ახდენს მათზე ემოციურ (ფსიქოლოგიურ) ზეწოლას;
19. ზრუნავს თავისი თანამდებობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ცოდნის
გაღრმავებაზე;
20. ყოველთვის პუნქტუალურია და აცვია მოწესრიგებულად;
21. მეტყველებს ეთიკური ნორმების შესაბამისად, გამართული და გასაგები ენით.
1.1.4 მასწავლებლებთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან ურთიერთობა
1. თანასწორად, პატივისცემით ეპყრობა მასწავლებლებს და სკოლაში დასაქმებულ სხვა
პირებს, მიუხედავად მათი პროფესიული გამოცდილებისა თუ პიროვნული
თავისებურებებისა;
2. თანამშრომლობს ყველა მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირთან,
ითვალისწინებს მათ აზრებს სკოლის განვითარების ღონისძიებების დაგეგმვასა და
განხორციელებაში. მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვაში;
3. ითავსებს მრჩევლის ფუნქციას სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი სიძნელეების
გადასალახად, ესწრება გაკვეთილებს, იბარებს წელიწადში ორჯერ მასწავლებელთა
ანგარიშებს და, საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალურად აწვდის თავის შენიშვნებსა
და შეთავაზებებს მასწავლებლებსა თუ სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებს;
4. ხელს უწყობს მასწავლებლებსა და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებს პროფესიულ
განვითარებაში, სხვადსხვა სახის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი აქტივობების
ორგანიზებაში;
5. უქმნის ყველა პირობას დამწყებ მასწავლებლებს სასკოლო გარემოში ინტეგრაციისთვის;
6. უზრუნველყოფს მასწავლებლების დროულად ინფორმირებას ზოგადი განათლების
სფეროში სიახლეების, დამხმარე პროფესიული ლიტერატურისა და პროფესიული
განვითარების პროგრამების შესახებ;
7. ხელს უწყობს მასწავლებლებს ეროვნული და სასკოლო სასწავლო გეგმებით
გათვალისწინებული სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში;
8. მუდმივად ითვალისწინებს სკოლის ფსიქოლოგის კველვის შედეგებს და ინტენსიურად
თამანშრომლობს მასთან სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ორგანიზებისას;
9. ატარებს მასწავლებელთა კრებებს და ესწრება კათედრის სხდომებს;
11
10. უზრუნველყოფს თანამშრომლების კორპორატიულ ექსკურსიებსა და სხვადასხვა სახის
ღონისძიებებს;
11. უზრუნველყოფს სკოლაში დაცული ატმოსფეროსა და წესრიგის შენარჩუნებას.
1.1.5 მოსწავლეებთან ურთიერთობა
1. ზრუნავს, რომ ყველა მოსწავლემ მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
2. ხელს უწყობს მოსწავლეს დემოკრატიული, სამოქალაქო და პატრიოტული
ღირებულებების ჩამოყალიბებაში;
3. პატივს სცემს მოსწავლეთა აზრებს, უქმნის მათ ყველა პირობას იდეებისა და
შეხედულებების თავისუფლად გამოსახატად;
4. მაგალითს აძლევს და ეხმარება მოსწავლეებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის
აუცილებელი ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში;
5. მოსწავლეებთან ურთიერთობის დროს იცავს მორალურ და ზნეობრივ ნორმებს;
6. არ უწევს საკუთარი სკოლის მოსწავლეს დამატებით ფასიან საგანმანათლებლო
მომსახურებას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
7. ზრუნავს მოსწავლის ჯანმრთელობის, პირადი უსაფრთხოების და საკუთრების დაცვაზე
სასწავლო პროცესის დროს.
1.1.6 მშობლებთან ურთიერთობა
1. ატარებს ყოველწლიურად მშობლებისათვის საგნობრივი პროგრამების დეტალურ
პრეზენტაციებს და, მშობლის სურვილის შემთხვევაში, განმარტებებს აძლევს მშობლებს
სასკოლო სასწავლო გეგმის შესახებ;
2. ხელმძღვანელობს საგნის მასწავლებლების ინდივიდუალურ შეხვედრებს მშობლებთან
წელიწადში ორჯერ;
3. ხელს უწყობს მშობლების საგნის მასწავლებლებთან არაგეგმიურ შეხვედრებს;
4. თანამშრომლობს მშობლებთან, საჭიროების შემთხვევაში, ატარებს მათთან
ინდივიდუალურ შეხვედრებს.
5. მშობელთან ურთიერთობას თავაზიანად და თანამშრომლობის ფორმით წარმართავს.
1.2. დირექტორის მოადგილე
1.2.1 მოვალეობა
1. სკოლაში ჯანსაღი, ზნეობრივი, მორალურ-ფსიქოლოგიური კლიმატის შექმნასა და
დამკვიდრებას;
2. მუშაკებისა და მოსწავლეთა მხრიდან სკოლის შინაგანაწესის შესრულებას და
შინაგანაწესში ცვლილებებისათვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავებას;
3. მასწავლებლის მიერ ქცევის კოდექსის განუხრელ შესრულებას;
12
4. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებით განსაზღვრული ძირითადი პრინციპების
განხორციელებას;
5. ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნობრივი სტანდარტების შესრულებას;
6. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი სიახლეების დანერგვა-
შესრულებას;
7. სასკოლო სასწავლო გეგმის პროექტის შედგენის ორგანიზებას და დირექტორისათვის
წარდგენას;
8. კათედრის თავმჯდომარესთან ერთად საათების სავარაუდო განაწილებას და
დირექტორისთვის წარდგენას;
9. სკოლაში სწავლების ხარისხის მონიტორინგსა და გაუმჯობესებას;
10. კათედრის გამართულ და ეფექტურ მუშაობას;
11. სწავლების და სწავლის ახალი მეთოდების დანერგვას, შეფასებისა და განვითარების
გეგმის შედგენას;
12. დამწყებ და სტაჟიორ პედაგოგებთან მუშაობას;
13. სამუშაო ღონისძიებების განრიგის შედგენა-შესრულებას;
14. კომპეტენციის ფარგლებში განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით
განსაზღვრული საკითხების შესრულებას;
15. სკოლის თანამშრომელთა შრომისა და საშემსრულებლო დისციპლინის განმტკიცებას;
16. კლასებისათვის მეთოდურად გამართული საგაკვეთილო ცხრილის შედგენას;
17. მასწავლებელთა შეცვლა-გაცდენის ცხრილის წარმოებას;
18. სკოლის ნიშნების წიგნის წარმოებას;
19. აუცილებლობის შემთხვევაში პედაგოგთა განთავისუფლებას (ერთი-ორი დღით) და
გაკვეთილების გადანაცვლებას;
20. ხელმძღვანელობას უწევს კლასგარეშე და სკოლისგარეშე აღმზრდელობით, წრეების,
კონკურსების, პრეზენტაციების, ღონისძიებებისა და პროექტების მუშაობას;
21. დირექტორთან ერთად უზრუნველყოფს მასწავლებელთა კვლიფიკაციის ასამაღლებელი
ღონისძიებების გატარებას;
22. უფლებამოსილია დაესწროს ნებისმიერ გაკვეთილს მოსწავლეთა ცოდნის დონის
შემოწმებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით;
23. აკონტროლებს თითოეული მასწავლებლის წლიურ სამუშაო და კალენდარულ გეგმას;
24. თანამშრომლობს სკოლასა და სკოლის გარეშე დაწესებულებებთან, სამთავრობო და
არასამთავრობო სტრუქტურებთან;
25. აკონტროლებს მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსისა და მოსწავლეთა ქცევის
წესების ნორმების შესრულებას;
26. კურირებს დაწყებითი საფეხურის კათედრის მუშაობას;
1.2 2 პასუხისმგებლობა
1. დირექტორისთვის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა შესრულებული სამუშაოების
შესახებ;
13
2. შემოსული და გასული კორესპონდენციების მიღება, დამუშავება და ადრესატისთვის
მიწოდება;
3. კლასის ხელმძღვანელთან ერთად მოსწავლეთა პირადი საქმეების წესრიგში მოყვანა;
4. თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება;
5. თათბირზე თანამშრომელთა მოწვევა და ინფორმაციის გაცემა;
6. ნებისმიერი სასკოლო ინფორმაციის გაცემა, გარდა დახურულისა, შემოსული
განცხადებების საფუძველზე;
7. კლასის კონტიგენტის დადგენა კლასის ხელმძღვანელთან ერთად;
8. თანამშრომელთა მოსვლა–წასვლის ჟურნალის წარმოება, მოსწავლეთა ჩარიცხვა-
ამორიცხვა;
9. ბრძანების დროულად დაწერა-გაფორმება;
10. ბრძანების წიგნების წესრიგში მოყვანა;
11. მშობლების ინფორმირება სხვადასხვა სახის შეხვედრებთან დაკავშირებით.
1.3 ბუღალტერი
1.3.1 მოვალეობა
1. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო ეკონომიკური
საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და დასამტკიცებლად
წარუდგინოს დირექტორს;
2. დირექტორთან ერთად უზრუნველყოფს სკოლის ყველა სახის საკუთრების, აგრეთვე,
იჯარით არსებული ქონების ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების დაცვას;
3. ოპერატიულ ხელმძღვანელობას უწევს იმ გადაუდებელი სამუშაოების შესრულებას,
რომლებიც საჭიროა სკოლის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის;
4. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოებს საფინანსო ეკონომიკურ
საქმიანობას.
1.3.2 პასუხისმგებლობა
1. ხარჯების დროულ ათვისებაზე;
2. მიღებულ ფასეულობათა განაწილებასა და პასუხისმგებელ პირებზე დარიცხვაზე;
3. ინვენტარიზაციის მაღალ დონეზე და განსაზღვრულ ვადებში ჩატარებაზე, შესაბამისი
ხელშეკრულებების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებთან;
4. ინვენტარისა და სხვა ფასეულობათა მიღება-ჩაბარების აქტების წიგნის წარმოებაზე;
5. ტარიფიკაციის, ბალანსის შედგენასა და შესაბამისი სამსახურებისათვის განსახილველად
და დასამტკიცებლად წარდგენაზე, ხელფასების დროულ გამოწერაზე;
6. ბანკთან ანგარიშსწორების წარმოებაზე;
7. პასუხისმგებლობა და კონტროლი სკოლის ინვენტარის შენახვასა და მოვლა-
პატრონობაზე;
8. სკოლის ინვენტარის მიღება-ჩაბარების აქტების სისტემატიზირებაზე;
14
9. სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობაზე;
10. ზედამხედველობას შემოწირული თანხებისა და მატელიალურ-ტექნიკური
აღჭურვილობის მიზნობრივ ხარჯვაზე.
2. ტექნიკური პერსონალი
2.1 ფსიქოლოგი
2.1.1 მოვალეობა
1. ზრუნავს სკოლაში ჯანსაღი, ზნეობრივი, მორალურ-ფსიქოლოგიური კლიმატის შექმნასა
და დამკვიდრებაზე, პრევენციული ღონისძიებების გატარებაზე.
2. თანამშრომლობს და ასრულებს მოდერატორის ფუნქციას სკოლის დირექციას, პედაგოგებს,
ტექნიკურ პერსონალს, მოსწავლეებსა და მშობლებს შორის.
3. იმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო პროცესის დახვეწა/განვითარების მიზნით.
4. ხელმძღვანელობს პროფესიული ეთიკის კოდექსით საკუთარი საქმიანობის
დაგეგმვა/განხორციელებისას.
5. ხელმძღვანელობს სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე
ბავშვებისათვის მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმის შედგენისა და განხორციელების
პროცესს.
6. შესრულებული სამუშაოს შესახებ წელიწადში ორჯერ წარუდგენს ანგარიშს სკოლის
დირექციას.
2.1.2 ვალდებულება
1. შეიმუშაოს სპეციალური სოციალური და აკადემიური უნარების განმავითარებელი
სილაბუსი დაწყებით კლასებში;
2. განახორციელოს ფაკულტატური მეცადინეობა საკუთარი პროგრამის მიხედვით;
3. მუდმივად თვალი ადევნოს სასწავლო პროცესს. ნებისმიერი პრობლემის წარმოქმნის
შემთხვევაში (დისციპლინარული დარღვევები, აკადემიური ჩამორჩენა ა.შ.), დაგეგმოს და
განახორციელოს შესაბამისი ინტერვენცია;
4. პერსონალურად იმუშაოს (შეადგინოს სამუშაო გრაფიკი და პროგრამა) სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებთან;
5. მუდმივად განახორციელოს სასწავლო პროცესის/სასკოლო გარემოს შესაფასებელი
კვლევები. შეიმუშაოს შეასაბამისი რეკომენდაციები და წარუდგინოს დირექციას;
6. ჩაუტაროს გასაუბრება მოსწავლეს სკოლაში მიღების დროს;
7. დაესწროს გასაუბრებას ახალი თანამშრომლების მიღებისას;
8. ხელი შეუწყოს ახალი თანამშრომლების და ახლადგადმოსული მოსწავლეების ინტეგრაციას
სკოლაში;
15
9. დაესწროს სხვადასხვა საგნის გაკვეთილებს, შეიმუშაოს მეთოდური რეკომენდაციები
მასწავლებლებისთვის.
2.2. კანცელარიის უფროსი, არქივარიუსი
2.2.1. მოვალეობა
1. ახორციელებს შემდეგ სამუშაოს და თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს
საკანონმდებლო აქტებით, პრეზიდენტის ბრძანებულებებითა და განკარგულებებით, ზემდგომი
ორგანოების, სკოლის დირექტორის ბრძანებებითა და განკარგულებით, საარქივო სახელმწიფო
დეპარტამენტის წესებითა და ნორმატიულ-მეთოდიკური დოკუმენტებით საქმისწარმოების
საკითხებზე და სხვა მოქმედი ნორმატივებისა და დებულების მოთხოვნით.
2. აწარმოებს მოსწავლეთა მოძრაობის აღრიცხვას და სხვა სასკოლო დოკუმენტაციას (მასწავლებელთა
და მოსწავლეთა პირადი საქმეები; ბრძანების წიგნები; ანბანური წიგნი; მიმოწერა
რესურსცენტრთან; დარგობრივ რესბულიკურ, რეგიონალურ, ადილობრივ, ზემდგომ
ორაგანოებთან და სხვა). თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს ამ ინსტრუქციის
და სკოლის საქმისწარმოების ინსტრუქციის შესაბამისად საქმიანობას, უზრუნველყოფს და
აკონტროლებს სკოლის წინაშე არსებული ამოცანების და ფუნქციების შესრულებას.
3. პირადი პასუხისმგებლობით უვლის დამსაქმებლის დოკუმენტაციას, მოსწავლეების,
მასწავლებლებისა და სკოლის თანამშრომლების პირად საქმეებს; ახორცილებს სკოლის საქმის
წარმოებას - უვლის ბრძანებებისა და მოსწავლეების მოძრაობის წიგნებს, აღრიცხავს სკოლაში
შემოსულ და გასულ წერილებს, ამზადებს ბრძანებებისა და წერილების პროექტებს; აღრიცხავს და
დროულად აწვდის ადრესატებს შესასრულებლად შემოსულ კორესპონდენციას; აკონტროლებს
სკოლის კანცელარიაში შემოსული დოკუმენტების მოძრაობას და ყოველდღიურ ინფორმაციას
აწვდის დირექტორს.
4. ზედამხედველობას უწევს სკოლის დირექტორის რეზოლუციისამებრ დოკუმენტების შესრულების
ვადების დაცვას, შესრულებული დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცის აწვდის სკოლის
დირექტორს. თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს
სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისთვის. დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგებისათვის იყენებს
თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებს. ზრუნავს საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე.
2.3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი
2.3.1. მოვალეობა
1. არის ცვლილებების ორგანიზატორი, რომელიც ორგანიზებას უწევს ინფორმაციული
ტექნოლოგიების სწავლების ახალი გზების შემუშავებასა და დანერგვას;
16
2. აძლიერებს კომუნიკაციას და ინფორმაციის გაზიარებას სკოლის შიგნით, სხვადასხვა
სკოლას შორის და, ასევე, გარე სამყაროსთან;
3. კოორდინირებას უწევს ისტ-თან დაკავშირებულ მასწავლებელთა ტრენინგებსა და სასწავლო
გეგმის განვითარებას;
4. დახმარებას უწევს კოლეგებს კომპიუტერთან მუშაობისას;
5. კოორდინაციას უწევს სკოლის ინფორმაციული სისტემის განვითარებას.
2.4. ექიმი
2.4.1 მოვალეობა
1. ზრუნავს სკოლაში ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვაზე;
2. ზრუნავს სკოლაში ჰიგიენური წესების შემუშავებზე, დანერგვასა და კონტროლზე;
3. ზრუნავს სკოლის მოსწავლეთა და პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლსა
და შესაბამისი დახმარების აღმოჩენაზე;
4. აღნუსხავს და ფლობს ინფორმაციას სკოლის მოსწავლეთა ჯანმრთელობის/გადატანილი
დაავადებების/სპეციალური საჭიროებების შესახებ;
2.4.2 პასუხისმგებლობა
1. შეიმუშავოს სპეციალური მენიუ სკოლის სასადილოსათვის;
2. ყოველდღიურად აკონტროლოს საკვები პროდუქტებისა და მომზადებული კერძების
ხარისხი;
3. აკონტროლოს ბავშვების ქცევა/კვება სასადილოში;
4. აწარმოოს საკვების მიღების ინდივიდუალური ცხრილი ყველა მოსწავლისთვის;
5. აკონტროლოს ბავშვების მიერ ჰიგიენის წესების დაცვა (ხელების დაბანა, საპნის,
პირსახოცის/აბაზანის მოვლა) და გასცეს შესაბამისი მითითებები;
6. აღმოუჩნოს პირველადი დახმარება სკოლის მოსწავლეებსა თუ პერსონალს საჭიროების
შემთხვევაში;
7. მოაწესრიგოს სკოლის სამედიცინო აღჭურვილობა, იქონიოს არსებული მედიკამენტების
ნუსხა;
8. თვალყური ადევნოს ბავშვებს დასვენებების განმავლობაში;
9. განახორციელოს პრევენციული ღონისძიებები ვირუსების, სხვადასხვა დაავადების
გავრცელების თავიდან ასაცილებლად;
10. ბავშვების დასწრება/გაცდენის საკუთარი ცხრილების წარმოება, გაცდენის მიზეზების
აღრიცხვა;
11. მოსწავლეების მიერ სასკოლო კარადების, საკუთარი ნივთების მოწესრიგების კონტროლი;
12. დროულად აცნობოს დირექციას საჭირო მედიკამენტებისა და სხვა მასალების
აუცილებლობის შესახებ.
17
2.5. დაცვის თანამშრომელი
2.5.1 მოვალეობა
1. დილას მოსწავლეების მიღება და სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მათი
მშობლებისათვის გადაბარება;
2. სკოლის შემოსასვლელის დაცვა სასწავლო პროცესის განმავლობაში;
3. სკოლის ტერიტორიაზე დისციპლინის დაცვისა და წესრიგისათვის თვალის დევნება;
4. სკოლის შინაგანაწესის შესრულების კონტროლი და ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში,
ჩარევა და წესრიგის აღდგენა;
5. სკოლის დირექციის ინფორმირება მომხდარი ინცინდენტების, სოციალური ქცევის
პრობლემების მქონე მოსწავლეების შესახებ;
6. საგანგებო სიტუაციებში (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა და სხვა) მოსწავლეთა, სკოლაში
მომუშავე და იქ მყოფი სხვა პირების დაცვა და მათი ევაკუაციისთვის ხელის შეწყობა;
7. სკოლაში წარმოქმნილ კონფლიქტურ სიტუაციებში მედიატორის როლის შესრულება,
კონფლიქტის აღმოფხვრის გზების დასახვა სკოლის დირექციასთან შეთანხმებით;
8. სკოლასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდარღვევის ნებისმიერი ფაქტის (ცივი
იარაღის ტარების, ნარკოტიკული საშალებების შენახვა-მოხმარების, ჯანმრთელობის
დაზიანების, წვრილმანი ხულიგნობის და ა.შ) გამოვლენის შემთხვევაში, დროული ჩარევა და
შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების ინფორმირება.
9. მოსწავლეებისთვის სამოქალაქო თავდაცვასთან, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან,
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან და სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებთან
და მათ შედეგებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება;
10. სკოლის დირექციის ინფორმირება სოციალური ქცევის პრობლემების მქონე მოსწავლეთა
ქცევის შესახებ;
2.5.2 პასუხისმგებლობა
1. ზრუნავს სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და სკოლის ტერიტორიაზე წესრიგის
დამყარებაზე.
2. უზრუნველყოფს მოსწავლეებისა და სკოლის პერსონალის უსაფრთხოებას, სკოლის
ტერიტორიაზე დანაშაულის პრევენციასა და აღმოფხვრას.
2.6. სამეურნეო ნაწილის გამგე (მნე)
2.6.1 მოვალეობა
1. სარგებლობს სკოლის თანამშრომლებისთვის სკოლის შინაგანაწესით განსაზღვრული ყველა
უფლებამოსილებით;
2. სკოლის მომარაგება ყველა საჭირო პროდუქტით, მედიკამენტით, საკანცელარიო საქონლით
და სხვა;
3. სკოლის ბაღის, ეზოსა და მცენარეების მოვლა სასწავლო საათების დასრულების შემდეგ;
18
4. სკოლის შენობის სასწავლო პროცესის დასაწყებად მომზადება ყოველ დილას ოთახების
დათვალიერება და მოწესრიგება;
5. საკუთარი კომპეტენციის ხელსაქმის საჭიროებისამებრ შესრულება;
6. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სასკოლო ინვენტარისა თუ ნებისმიერი სხვა
ნივთების მოწესრიგება, შეკეთება, მოვლა.
7. ყველა სახის სასკოლო ღონისძიებაში აქტიური თანამონაწილეობა, ტექნიკურ საკითხებზე
პასუხისმბებლობის აღება;
8. ორგანიზებას და ტენიკურ უზრუნველყოფას უწევს სკოლის გასვლით ღონისძიებას.
9. დამლაგებლის მუშაობის ზედამხედველობა;
10. სხვადასხვა ტიპის მსუბუქი ინვენტარის დამზადება;
11. ცენტრალური გათბობისა და ელექტროენერგიის გამოყენების რეგულირება/ორგანიზება;
12. სხვადსხვა ტიპის ფინანსური დოკუმენტრების წარმოება;
13. ბუღალტრისთვის საჭირო დოკუმენტაციის დროულად მიწოდება;
14. სკოლაში სარემონტო სამუშაოების ჩატერება/ხელმძღვანელობა;
2.6.2 ვალდებულება
1. სიფრთხილით მოეპყრას შენახვისა და სხვა მიზნებისათვის სკოლის მიერ მასზე გადაცემულ
მატერიალურ ფასეულობებს და მიიღოს ზომები ზიანის აღმოსაფხვრელად;
2. თავისდროულად აცნობოს სკოლის დირექციას ყველა ვითარებაზე, რომელიც ემუქრება
მასზე მინდობილი ფასეულობების შენახვის უზრუნველყოფას;
3. აწარმოოს აღრიცხვა, შეადგინოს და დადგენილი წესით წარუდგინოს სასაქანლო-ფულადი
და სხვა ანგარიშები მასზე მინდობილი მატერიალური ფასეულობის მოძრაობაზე და
ნაშთზე;
4. მიიღოს მონაწილეობა მასზე მინდობილი მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციაში;
5. მოაგვაროს სკოლის მატერიალურ რესურსებთან დაკავშირებული ყველა საკითხი;
6. იზრუნოს სკოლის შენობის მოწესრიგებასა და სასწავლო პროცესისათვის მომზადებაზე.
2.7. ბიბლიოთეკარი
2.7.1. მოვალეობა
1. ახორციელებს თავის საქმიანობას, უზრუნველყოფს და აკონტროლებს სკოლის წინაშე არსებული
ამოცანების და ფუნქციების შესრულებას.
2. ზრუნავს იმ სასწავლო-მეთოდურ თუ მხატვრული ლიტერატურის მოვლაზე, რომელიც სკოლის
ბიბლიოთეკის განკარგულებაშია.
3. ეხმარება მოსწავლეებს ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისად, წასაკითხი მასალის შერჩევაში.
4. აძლევს რჩევებს მოსწავლეებს, რათა ჩამოუყალიბოს წიგნისადმი სწორი მოპყრობის ჩვევები.
19
6. ქმნის კატალოგს და ბიბლიოთეკაში ნერგავს მუშაობის თანამედროვე მეთოდებს.
7. ზედამხედველობას უწევს ბიბლიოთეკის მუშაობას, პერიოდულად აწვდის ანგარიშს სკოლის
დირექტორს.
8. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის
ნორმალურად დაწყებისათვის.
10. ზრუნავს საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე.
11. აწყობს ლიტერატურულ გამოფენებს, აქტიურ მკითხველთა დაფას, ლიტერატურულ დილებს,
ვიქტორინებს, აწარმოებს შთაბეჭდილების წიგნს.
12. აწყობს შეხვედრებს ავტორებთან, გამომცემლობებთან, ორგანიზებას უწევს სასკოლო ღონისძიებებს,
კონფერენციებს, ოლიმპიადებს და წარმომადგენლობით პრეზენტაციებს.
2.7.2. ვალდებულება
1. დადგენილი ჰქონდეს და იცოდეს ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების ზუსტი რაოდენობა.
2. მზადყოფნაში ჰქონდეს ბიბლიოთეკა სასწავლო პროცესისათვის.
3. დაწყებითი კათედრის ხელძღვანელთან ერთად, ბიბლიოთეკის მეშვეობით, ორგანიზება გაუწიოს
ტესტირებების მიმდინარეობას.
4. შეიმუშაოს და რეალიზება გაუკეთოს სწავლის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად
პროექტებისა და კონკურსების ჩატარებას.
ბიბლიოთეკარი თავისი უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში:
1. ასრულებს სკოლის დირექტორის ცალკეულ დავალებებს.
2. აწარმოებს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებული აბონენტების წიგნაკებს, ღებულობს შეკვეთებს
აბონენტთათვის საჭირო სასწავლო,სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურის გამოსაწერად;
3. ზრუნავს ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება _ განახლებისათვის, ელექტრონული ბიბლიოთეკის
შექმნისათვის, ინტერნეტის მეშვეობით ცალკეული დისციპლინების მიხედვით ბიბლიოგრაფიული
მასალების მოძიებისათვის, უქმნის საჭირო პირობებს აბონენტებს სამკითხველო დარბაზში
მუშაობისათვის,
4. ხელმძღვანელობს წიგნების სარესტავრაციო სამუშაოებს, კოორდინირებას უწევს მწერლებთან,
ხელოვნებისა და კულტურის მუშაკებთან და სხვა საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრებს.
20
2.8 დამლაგებელი
2.8.1 მოვალეობა
1. მაღალხარისხიანად უზრუნველყოს სკოლის შენობის, დერეფნების, საკლასო ოთახების,
შენობის სველი წერტილების და სასწავლო ინვენტარის სისუფთავის დაცვა;
2. პერიოდულად ჩაატაროს სადეზინფექციო საშუალებებით დასუფთავება;
3. დღის განმავლობაში ორჯერ ჩაატაროს შენობის მონიტორინგი (მოწესრიგება და სველი
წერტილების საჭიროებისამებრ აღჭურვა);
4. გააკონტროლოს შენობის შიგნით ელექტროენერგიის გამოყენების საჭიროება, რათა არ
მოხდეს ენერგიის ხარჯვა არამიზნობრივად და თავიდან იქნას აცილებული რისკის
ფაქტორი;
2.8.2 ვალდებულება
1. დროულად აცნობოს მის დაქვემდებარებაში არსებული რესურსების ამოწურვის შესახებ
სკოლის დირექციას.
3. პედაგოგი
3.1 ძირითადი და დამატებითი საგნების პედაგოგი
3.1.1 მოვალეობა
1. მონაწილეობა მიიღოს სკოლის მართვაში, დირექტორის შემოთავაზების შემთხვევაში;
2. მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ფუნქციონირების მარეგლამენტირებელი დოკუმენტის
შემუშავებაში;
3. ისარგებლოს სწავლისა და აღზრდის მეთოდების არჩევისა და გამოყენების თავისუფლებით,
მოქმედი კანონმდებლობისა და სკოლის რეკომენდაციების შესაბამისად;
4. ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და სკოლის მიერ
დადგენილი სოციალური შეღავათებითა და გარანტიებით;
5. მოსთხოვოს სკოლის დირექციას მუშაობისთვის აუცილებელი პირობები;
6. მიიღოს დროული ინფორმაცია მოსწავლეთათვის პრეზენტაციების, კონფერენციების,
სხვადასხვა სახის აკადემიური თუ შემოქმედებითი კონკურსების ჩატარების პირობების
შესახებ და სხვა;
7. მოითხოვოს მოსწავლის მშობლის გამოძახება სკოლაში;
8. გაეცნოს ნებისმიერ საჯარო ინფორმაციას (წესდებას, შინაგანაწესს, სტრუქტურას) და
სკოლაში მასზე არსებულ პერსონალურ ინფორმაციას;
3.1.2 ვალდებულება
1. შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით, ეთიკის კოდექსის ნორმებით, შინაგანაწესით,
სკოლის წესდებით და შრომითი ხელშეკრულებით დადგენილი წესები;
21
2. ეროვნული სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე განუვითაროს მოზარდებს ფიზიკური და
გონებრივი უნარ-ჩვევები განათლების ეროვნული მიზნების ცხოვრებაში რეალიზებისთვის;
3. უზრუნველყოს მოსწავლე შესაბამისი საფეხურისთვის აუცილებელი განათლების მიღების
შესაძლებლობით სახელმწიფოს მიერ დაწესებული და სასკოლო სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული სტანდარტის შესაბამისად;
4. სკოლაში გამოცხადდეს დროულად, გაკვეთილების დაწყებამდე არა უგვიანეს 15 წუთით
ადრე;
5. პედაგოგიური საქმიანობის განხორციელებისას მასწავლებელი ხელმძღვანელობს
საქართველოს კანონმდებლობის, ეთიკის კოდექსის ნორმებით და ასრულებს შინაგანაწესის
მოთხოვნებს;
6. გაკვეთილები ჩაატაროს სწავლებისათვის ეფექტიანი მეთოდებითა და ხერხებით და მისცეს
მოსწავლეებს ხარისხიანი განათლება;
7. მუდმივად გამოიყენოს სასწავლო პროცესში განმავითარებელი შეფასება: სიტყვიერი
უკუკავშირი, დასჯა-წახალისების საუკეთესო მეთოდები;
8. სასწავლო წლის განმავლობაში ორჯერ მაინც მოაწყოს საგნობრივი პრეზენტაციები
(გასვლითი ღონისძიებები, თემატურად მოწვეული სტუმრები, მოსწავლეთა მიერ
ჩატარებული პრეზენტაციები, თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი სხვადსხვა ტიპის პროექტები,
ღია გაკვეთილები);
9. შეაფასოს მოსწავლე ობიექტურად და მოსწავლის მიერ მიღებული მიმდინარე
განმსაზღვრელი შეფასება კომპონენტების მიხედვით შეიტანოს საკლასო ჟურნალში
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების შესახებ გვერდზე, ხოლო მოსწავლეთა გაცდენები კი
შესაბამის გრაფაში;
10. სასწავლო წლის განმავლობაში, საჭიროებისამებრ, დირექცისათან შეთანხმებული გრაფიკის
შესაბამისად ჩაატაროს დამაჯამებელი წერები და გამოკითხვები (ტესტები, კითხვარები და
სხვა) და დაჯამებული (ელექტრონული) სახით წარადგინოს დირექციასთან ანგარიშგების
დროს;
11. დაიცვას სკოლის მოსწავლეთა პიროვნული ღირსებები, არ დაუშვას ფიზიკური და
ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება მოსწავლეთა მიმართ;
12. მასწავლებელი იჩენს თანაბარ ყურადღებასა და მზრუნველობას ყველა მოსწავლის მიმართ
განურჩევლად მათი სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, გენდერული, ლინგვისტური თუ
მსოფლმხედველობრივი კუთვნილებისა;
13. მასწავლებელი სერიოზულობით ეკიდება მოსწავლეთა აზრებს, უქმნის მათ ყველა პირობას
იდეებისა და შეხედულებების თავისუფლად გამოსახატად, რათა მოიპოვოს მოსწავლეთა
ნდობა;
14. იმუშაოს კეთილსინდისიერად, ზუსტად შეასრულოს ,,გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო
ქართული სკოლის“ წესდებით, შინაგანაწესით, დებულებებით და კანონით მათზე
დაკისრებული მოვალეობები;
15. ისარგებლოს სასწავლებლის უძრავ-მოძრავი ქონებით საკუთარი პროფესიული მოვალეობის
შესასრულებლად შინაგანაწესით და წესდებით განსაზღვრული ფორმით;
22
16. მოითხოვოს სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის განხილვა
კათედრის სხდომაზე;
17. დაიცვას ურთიერთობისა და თანამშრომლობის ეთიკის ნორმები:
 მასწავლებელი თანასწორად, პატივისცემით ეპყრობა კოლეგებს, მიუხედავად მათი
პროფესიული გამოცდილებისა თუ სხვა პიროვნული თავისებურებებისა;
 მასწავლებელი ყოველთვის მზად არის გაუზიაროს შეძენილი ცოდნა კოლეგებს და
ითანამშრომლოს მათთან სწავლების ახალი მეთოდების სასწავლო პროცესში გამოცდის
მიზნით;
 მასწავლებელს ეკრძალება მოსწავლეების, მშობლების ან სხვა მასწავლებლების
თანდასწრებით კოლეგების, დირექციის, მოსწავლეებისა ან მშობლების გაკიცხვა;
 მასწავლებელს ეკრძალება ნებისმიერი შიდა სასკოლო, არასაჯარო საკითხის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება;
 მასწავლებელს, თავისი კომპეტენციის მიხედვით, საკუთარი წვლილი შეაქვს სკოლის
განვითარებისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებში;
18. აიმაღლოს პროფესიული კვალიფიკაცია:
 დაესწროს სხვა მასწავლებლების გაკვეთილებს გამოცდილების გაზიარებისა და
რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით;
 პასუხისმგებლობით მოეკიდოს და გაითვალისწინოს სკოლის ფსიქოლოგისა და
დირექციის მიერ შემუშავებული ინსტრუქცები და რეკომენდაციები;
 მუდმივად მოიძიოს საგანმანათლებლო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია
და ლიტერატურა;
 გაეცნოს სკოლაში არსებულ ყველა საგანმანათლებლო პერიოდიკასა და მეთოდურ
სახელმძღვანელოებს;
 დაესწროს და მიიღოს მონაწილეობა შიდა სასკოლო კვალიფიკაციის ასამაღლებელ
სამუშოა შეხვედრებსა და ტრენინგებში;
 დაესწროს სკოლის მიერ რეკომენდირებულ პროფესიული განვითარებისათვის
საჭირო ტრენინგებს;
 დანერგოს სწავლების სხვადსხვა ინოვაციური მეთოდი.
19. დაიცვას სამუშაო დროის ხანგრძლივობა და მაქსიმალურად გამოიყენოს იგი დაკისრებულ
მოვალეობათა შემოქმედებითი და ეფექტური შესრულებისთვის;
20. დროულად და ზუსტად შეასრულოს ადმინისტრაციის განკარგულებანი;
21. მუდმივად გამოავლინოს შემოქმედებითი ინიციატივა შრომითი საქმიანობის მაღალი
შედეგების მისაღწევად;
22. დაიცვას უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესები;
23. გაკვეთილის დასრულების შემდეგ არ დატოვოს კლასი (ბავშვები) მომდევნო გაკვეთილის
მასწავლებლის მოსვლამდე;
24. ყოველთვის იყოს ყურადღებიანი და ზრდილობიანი ბავშვებთან, მათ მშობლებთან და
თანამშრომლებთან;
25. გაკვეთილის დასრულების შემდეგ დატოვოს სამუშაო ადგილი სუფთა და მოწესრიგებული;
23
26. გაუფრთხილდეს სასკოლო ინვენტარს, დგამ-ავეჯს, დაზიანების შემთხვევაში აიღოს
საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა პრობლემის აღმოფხვრის თვალსაზრისით;
27. ეკონომიურად ხარჯოს სათბობი მასალები და ელ. ენერგია;
28. დაიცვას პედაგოგიური და კოლეგიალური ეთიკის ნორმები;
29. მოსწავლის მიერ შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები და
აცნობოს სკოლის დირექციასა და სკოლის ფსიქოლოგს;
30. მოსწავლეთა მიმდინარე ყოველდღიური განმსაზღვრელი შეფასებები კომპონენტების
მიხედვით და გაცდენები შეიტანოს საკლასო ჟურნალში მოსწავლეთა აკადემიური
მოსწრების აღრიცხვის გვერდზე ყოველდღიურად;
31. მოქმედი კანონმდებლობით გამოყვანილი სემესტრული და წლიური განმსაზღვრელი
შეფასება ზუსტად შეიტანოს საკლასო ჟურნალში მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების
აღრიცხვის გვერდზე;
32. იზრუნოს ბავშვთა სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე, გაკვეთილების, კლასგარეშე და
სკოლისგარეშე ღონისძიებების ჩატარებისას;
33. იზრუნოს სწავლა-სწავლების შედეგებზე;
34. იზრუნოს დოკუმენტაციის დროულ და ზუსტ წარმოებაზე;
3.2. შემცვლელი პედაგოგი
3.2.1 მოვალეობა
1. შემცვლელ მასწავლებელზე ვრცელდება ყველა ის უფლება-მოვალეობები, რომლებიც
განსაზღვრულია სკოლის შინაგანაწესისა და წესდების მიხედვით.
3.2.2 ვალდებულება
1. შეცვალოს პედაგოგი, რომელიც რიგი მიზეზების გამო ვერ გამოცხადდა სამსახურში;
2. ჩაატაროს გაკვეთილი ხარისხიანად;
3.3 კლასის დამრიგებელი
3.3.1 მოვალეობა
1. დამრიგებელს აქვს ყველა მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომ შეძლოს მოსწავლის
ოჯახთან დროულად დაკავშირება საჭიროების შემთხვევაში;
2. შეატყობინოს მშობელს მოსწავლის მხრიდან დისციპლინური დარღვევის ჩადენის
შესახებ და ხელი შეუწყოს მის ჩართვას დისციპლინურ ღონისძიებებში;
3. მოსწავლის დახმარება აკადემიური თუ სხვა პრობლემის გადაჭრაში;
4. მოსწავლეს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის შუამავლობა პრობლემების
წარმოქმნის შემთხვევაში;
5. დირექციისთვის მოსწავლის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ
წელიწადში ორჯერ ანგარიშის ჩაბარება;
24
6. რეაგირების გარეშე არ დატოვოს მოსწავლის მიერ სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის
არც ერთი შემთხვევა და თავად იმოქმედოს შინაგანაწესის შესაბამისად;
7. სკოლაში გამოცხადდეს დროულად, გაკვეთილების დაწყებამდე არა უგვიანეს 15 წუთით
ადრე და აკონტროლოს კლასის დღის რეჟიმი და მოსწავლეთა დისციპლინა
საგაკვეთილო პროცესის განმავლობაში და გაკვეთილების მომზადების პროცესში;
8. საკუთარი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების, აღრიცხვის
ყოველდღიური შემოწმება, გაცდენის შემთხვევაში იმ დღეს მშობლებთან დაკავშირება,
გაცდენის მიზეზის გარკვევა და მოსწავლეთა ყოველკვირეული დასწრების ასახვა
სკოლის ოფიციალურ დოკუმენტში და ინფორმაციის მიწოდება დირექციისთვის;
9. პერიოდულად ეკითხებოდეს საგნების მასწავლებლებს თავისი სადამრიგებლო კლასის
მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა თუ ზოგადი
წარმატებების შესახებ;
10. თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, ამ
მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა ადმინისტრაციისთვის;
11. ინდივიდუალური შეხვედრების დროს აცნობოს მშობლებს შვილის მოსწრების საკითხი;
12. ყოველი ტრიმესტრისა და წლის ბოლოს თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების
გაცდენები და საგნის მასწავლებლების მიერ მოსწავლეთა მიმდინარე განმსაზღვრელი
შეფასების საფუძველზე მოქმედი კანონმდებლობით გამოყვანილი განმსაზღვრელი
ტრიმესტრული და წლიური შეფასება ზუსტად შეიტანოს საკლასო ჟურნალში
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების აღრიცხვის გვერდზე და სკოლის ჟურნალში;
13. სასწავლო წლის განმავლობაში ორჯერ დაწეროს თითოეულ მოსწავლეზე მოკლე
დახასიათება, რომელშიც აღწერს მოსწავლის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, მოსწავლის
აკადემიურ მოსწრებას, პიროვნულ პრობლემებსა და ზოგად წარმატებებს, მის შესაძლო
მონაწილეობას წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა რაიმე ღონისძიებებში და,
საჭიროების შემთხვევაში, აცნობებს მშობელს;
14. ზედმიწევნით შაესრულოს სასკოლო სასწავლო გეგმაში მოცემული სადამრიგებლო
პროგრამით დაკისრებული ყველა ვალდებულება;
15. დაიცვას კონფიდენციალურობა მოსწავლის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების
შესახებ.
თავი V. სამუშაო დრო და შრომის ანაზღაურების პირობები
1. სკოლაში სამუშაო დრო, რომლის განმავლობაშიც თანამშრომელი ასრულებს სამუშაოს, იწყება 8
საათსა და 45 წუთზე და მთავრდება 17 საათზე;
2. მასწავლებლების სამუშაო დრო განისაზღვრება მათი საგაკვეთილო საათობრივი დატვირთვის
შესაბამისად ჩატარებული გაკვეთილების შედეგების შეჯამებისა და მომდევნო დღის
გაკვეთილების დაგეგმვისათვის საჭირო პერიოდით.
25
3. სკოლის თანამშრომელთა სამუშაო დრო არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს, სამუშაო
დროში არ ითვლება შესვენებისა და დასვენების დრო;
4. უფლებამოსილი პირის მითითების საფუძველზე დასაქმებულს შეიძლება დაევალოს არასამუშაო
პერიოდაში სამსახურებრივი ვალდებულების შესრულება. ასეთ შემთხვევაში დასაქმებულს
აუნაზღაურდება ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათები. ზეგანაკვეთური სამუშაო
ანაზღაურდება საათში სრული დარიცხული 12 ლარის ოდენობით.
5. თანამშრომელი სამუშაოზე მიღების დღიდან, სამსახურიდან განთავისუფლებამდე, იღებს
შრომით გასამრჯელოს (ხელფასს), რომელიც შედგება ჩატარებული საათობრივი
ანაზღაურებისაგან, თანხის არსებობის შემთხვევაში პრემიისა და კანონით გათვალისწინებული
სხვა დანამატებისაგან. ხელფასის გაცემა წარმოებს თვეში ერთხელ, საბანკო ანგარიშსწორებით,
საბარათო სისტემით.
6. სასწავლო წლის ხანგრძლივობა და სასწავლო რეჟიმი განისაზღვრება განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ რეკომენდებული გრაფიკით:
ერთი აკადემიური წლის მანძილზე II-XI კლასებისთვის სასწავლო კვირების ხანგრძლივობა არ
უნდა იყოს 34 კვირაზე ნაკლები, ხოლო I და XII კლასებისთვის – 33 კვირაზე ნაკლები.
7. გაკვეთილების ცხრილს, დღის რეჟიმსა და სამუშაო ხანგრძლივობას თითოეული მუშაკისათვის,
განსაზღვრავს დირექცია; გაკვეთილების ცხრილისა და სამუშაო გრაფიკის თვითნებურად
შეცვლა დაუშვებელია.
8. სკოლის ადმინისტრაციის ბრალით გამოწვეული იძულებითი გაცდენისას თანამშრომელს
მიეცემა ანაზღაურება სრული ოდენობით;
9. თანამშრომლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი გაცდენა არ ანაზღაურდება. მასწავლებლის
ბრალით გაცდენილი საგაკვეთილო საათის საფასური აუნაზღაურდება შემცვლელ
მასწავლებელს;
10. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და დასვენების დღეები განისაზღვრება საქართველოს
შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
11. არდადეგების დაწყებისას დირექტორი გასცემს ბრძანებას და განსაზღვრავს პედაგოგთა სამუშაო
დროს და ღონისძიებათა განრიგს. აუცილებლობიდან გამომდინარე, სასწავლო პროცესის
კალენდარში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილებისას გამოიცემა ბრძანება და გადატანილი ან
გადანაცვლებული დღე ანაზღაურდება შაბათი დღის ხარჯზე.
თავი VI. კათედრა, სასწავლო პროცესი
1. კათედრა
”გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართულ სკოლაში” ფუნქციონირებს საგნობრივი კათედრები,
რომლებიც აერთიანებენ სკოლის სავალდებულო, დამატებითი სავალდებულო და ფაკულტატურ საგანებს
და საგნების მასწავლებლებს;
კათედრის მუშაობას, სამუშაო განრიგს, შეხვედრების ორგანიზებას და დირექციასთან ანგარიშგებას
უზრუნველყოფს კათედრის თავმჯდომარე;
კათედრის თავმჯდომარე ირჩევა ყოველწლიურად მასწავლებლების ხმათა უმრავლესობით.
26
მუშაობის ფუნქციები
1. სასწავლო პროცესის, სხვადასხვა საგნის სწავლების კოორდინაცია;
2. ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სკოლის მისიის მიხედვით, სასწავლო გეგმებისა და
კურიკულუმების შედგენა;
3. ურთიერთშეფასება;
4. მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა;
5. სკოლის თვითშეფასებაში მონაწილეობა;
6. სასკოლო ღონისძსებების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება;
7. მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად (სასწავლო კურიკულუმისგან
ხანგრძლივი გაცდენებით განპირობებული ჩამორჩენა, ახლადგადმოსული ბავშვების სასწავლო
პროცესთან დაწევა/ადაპტაცია), ადექვატური ჩარევის დაგეგმვა/განხორციელება;
8. საჭიროების მიხედვით, მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების შედგენაში მონაწილეობა, მისი
განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი;
9. სასწავლო სახელმძღვანელოების შერჩევა/დამტკიცება;
10. სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და მათი ერთობლივი
მუშაობის კოორდინაცია;
11. მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
12. სწავლების მეთოდების დახვეწისათვის საჭირო რეკომენდაციებისა და მეთოდოლოგიური
რჩევების შემუშავება;
13. მასწავლებლებს შორის გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა;
14. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ პრობლემის განხილვა,
ანალიზი, გადაჭრის გზების ძიება;
15. კათედრა იკრიბება წელიწადში მინიმუმ 4-ჯერ;
16. კათედრა იკრიბება სასწავლო წლის დაწყებამდე სასწავლო პროგრამების, სასწავლო
სახელმძღვანელოების, წლიური სასწავლო კალენდრის, სასკოლო შეფასების სისტემის, სასწავლო
ცხრილისა თუ სკოლაში ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიების განრიგის შესამუშავებლად და
დასამტკიცებლად;
17. წლის განმავლობაში ეწყობა მინიმუმ 2 სამუშაო შეხვედრა, რომელთა მიზანიც სასწავლო
პროცესის განხილვა, ანალიზი და შეფასებაა;
18. სასწავლო წლის ბოლოს იმართება კათედრის შემაჯამებელი სხდომა განვლილი წლის მუშაობის
განხილვისა და შეფასებისთვის;
19. კათედრის სხდომებზე განიხილება მოცემულ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ყველა
მნიშვნელოვანი საკითხი თუ პრობლემა;
20. კათედრა იღებს გადაწყვეტილებას ყველა თავის მიზანსა და ფუნქციასთან შესატყვის სასკოლო
საკითხთან დაკავშირებით;
21. კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს ხმის უფლებით;
22. კათედრის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი;
23. გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3-ის თანხმობით;
27
24. თანაბარი რაოდენობის ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს;
25. კათედრის სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და
მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება კათედრის სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს
კათედრის თავმჯდომარე;
2. კათედრის გამგე
2.1. მოვალეობა
1. კათედრის ხელმძღვანელი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,
"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონით, სკოლის შინაგანაწესით, ეროვნული
სასწავლო გეგმით, ამ ინსტრუქციით, დირექტორის სკოლის ტერიტორიაზე სამოქმედოდ
გამოცემული ბრძანებით, ინსტრუქციებითა და მითითებებით, სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.
2. ხელმძღვანელობს საგნობრივი კათედრის საქმიანობას, უზრუნველყოფს ერთი ან რამდენიმე
დისციპლინის პედაგოგის კონცეპტუალურად ერთიან საგანმანათლებლო მიზანზე
ორიენტირებულ კოორდინირებულ მუშაობას; განსაზღვრავს საგნის სწავლებისა და აღზრდის
სასკოლო სტრატეგიის თეორიულ და პრაქტიკულ ამოცანებს.
3. სკოლის კათედრის ხელმძღვანელი არჩევითი თანამდებობაა, რომელსაც საგნობრივი პედაგოგები
ირჩევენ თავიანთი შემადგენლობიდან ერთი წლის ვადით, ღია კენჭისყრით. კათედრის ეფექტური
მუშაობისთვის სასურველია თავმჯდომარის არჩევა ერთი წლის ვადით და მისი ხელმეორედ
არჩევა თავმჯდომარედ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საგნობრივი ჯგუფის ყველა წევრი ერთხელ
მაინც იქნება თავმჯდომარე.
4. კათედრის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია სკოლის დირექტორისა და პედაგოგიური საბჭოს
წინაშე.
5. კათედრის ხელმძღვანელის სახელფასო ანაზღაურება და ოდენობა შეიძლება განისაზღვროს
სკოლაში დამატებითი სახსრების არსებობის შემთხვევაში საშტატო განრიგით.
6. კათედრის გამგე იწვევს და წარმართავს კათედრის სხდომებს (მინიმუმ თვეში ერთხელ), რომელიც
ფორმდება ოქმით და სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად, ინახება კათედრის გამგესთან.
2.2. ვალდებულება
1. ახორციელებს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად საქმიანობას, უზრუნველყოფს და
აკონტროლებს საგნობრივი კათედრის მეშვეობით სკოლის წინაშე არსებული ამოცანების და
ფუნქციების შესრულებას.
2. ანაწილებს ფუნქციურ მოვალეობებს კათედრის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ
მითითებებსა და დავალებებს.
3. ახორციელებს კონტროლს მათ მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების, სასწავლო
პროცესის დისციპლინის დაცვაზე, ხელმძღვანელობს საგნის სასწავლო პროცესს.
4. აკონტროლებს კათედრის თანამშრომელთა მიერ საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობას და
ყოველდღიურ ინფორმაციას აწვდის დირექტორს.
28
5. ზედამხედველობას უწევს კათედრის მუშაობას, იბარებს ანგარიშს და აწვდის დირექტორს.
აკეთებს სასწავლო პერიოდში არ გამოცხადებული მასწავლებლის მიერ შეცვლილ
მასწავლებელთა განრიგს და აწვდის დირექტორის მოადგილეს.
6. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს კათედრის მიერ მოსამზადებელ სამუშაოებს
სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისთვის. სწავლების ახლებურ სისტემაზე გადასვლასთან
დაკავშირებით, ხელს უწყობს მასწავლებლებს აქტიური მეთოდების დანერგვაში.
7. შეიმუშავებს რეკომენდაციების დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისთვის
საჭირო წიგნების შესახებ. ზრუნავს კათედრის მასწავლებელთა პროფესიონალიზმის
ამაღლებაზე.
8. შეისწავლოს, განიხილოს და განაზოგადოს ცალკეულ პედაგოგთა საქმიანობა; ორგანიზება
გაუწიოს მოსწავლეთა სპეციალურ მომზადებასა და მონაწილეობას საგნობრივ ოლიმპიადებსა
და კონფერენციებში.
9. დადგენილი ჰქონდეს და იცოდეს სკოლის მოსწავლეთა ზუსტი რაოდენობა.
10. დააზუსტოს კათედრის მასწავლებელთა პედაგოგიური დატვირთვა და აკონტროლოს
საგაკვეთილო ცხრილი და მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვა.
11. მზადყოფნაში ჰქონდეს სასწავლო პროცესისათვის საგნობრივი სასწავლო კაბინეტები, საკლასო
ოთახები.
12. შეადგინოს კათედრის სასწავლო და სამუშაო საგნობრივი გეგმები.
13. შეადგინოს სასწავლო წლის დასაწყებად საათების განაწილების პროექტი და მიაწოდოს
დირექციას.
14. სახელმძღვანელოების შერჩევა.
15. სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება.
16. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს საგნის სასწავლო დისციპლინის სწავლებას, იზრუნოს
სწავლების ხარისხსა და ეფექტიანობის ამაღლებისათვის.
17. ორგანიზება გაუწიოს საგნობრივი ტესტირებების და გამოცდების მიმდინარეობას კათედრის
დირექციასთან ერთად.
18. შეიმუშაოს და რეალიზება გაუკეთოს სწავლის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად
პროექტებს, კონკურსებს (რეფორმის ირგვლივ, ინფორმაციები საგნობრივი
მეთოდგაერთიანებებისათვის).
19. მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან ერთად შეიმუშაოს პროგრამები მოსწავლეთა სწავლის
გაღრმავების მიზნით, მოაწყოს საგანობრივი პრეზენტაციები.
20. მონაწილეობა მიიღოს პედაგოგიურ საბჭოში სასწავლო გეგმის შესაბამისად
საათობრივი ბადის დამუშავება-შედგენაში.
2.3. მუშაობის ძირითადი მიზნები და ამოცანები
1. საგნის სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების მოძიება, შესწავლა, ანალიზი
და გადაწყვეტა;
2. საგანთა შორის კავშირების განმტკიცება;
3. მოსწავლეთა აკადემიური განვითარების შეფასების ობიექტური სისტემის მომზადება და
დანერგვა;
29
4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ რეკომენდებული
ალტერნატიული სახელმძღვანელოების ანალიზი და შერჩევა.
3. სასწავლო პროცესი
1. სკოლა სასწავლო პროცესს განხორციელებს დაწყებით საფეხურზე;
2. ზოგადი განათლების შინაარსი განისაზღვრება სკოლის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის
გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად შემუშავებული, მიღებული და განსახორციელებელი
პროგრამებით;
3. სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად სკოლა დამოუკიდებლად შეიმუშავებს სასკოლო
სასწავლო გეგმას, სასწავლო რეჟიმსა და საგაკვეთილო ცხრილს;
4. სწავლება სკოლაში მიმდინარეობს ქართულ ენაზე;
6. მოსწავლეები, რომლებმაც სრულად აითვისეს საგანმანათლებლო პროგრამები, გადადიან
მომდევნო კლასში და შემდეგ საფეხურზე;
7. სკოლაში მოსწავლეთა მიღების, მომდევნო კლასში გადაყვანის, დატოვებისა და გარიცხვის
პირობები განისაზღვრება სკოლის შინაგანაწესითა და მოქმედი კანონმდებლობის
საფუძველზე;
9. მოსწავლეთა უფლება - მოვალეობები რეგულირდება სკოლის წესდებით, შინაგანაწესითა და
მოსწავლის მშობელსა (კანონიერი წარმომადგენელს) და სკოლის დირექტორს შორის
დადებული ხელშეკრულებით;
10. სასწავლო პროცესის განხორციელების ძირითადი სტრუქტურული ერთეულია კლასი;
11. სკოლაში ჩარიცხულ მოსწავლეებს კლასებში ბრძანებით ანაწილებს სკოლის დირექტორი;
12. თითოეულ კლასს ჰყავს დამრიგებელი;
13. სადამრიგებლო პროგრამა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით;
14. კლასის დამრიგებლის უფლებამოვალეობები განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმითა და
შინაგანაწესით.
სკოლა ვალდებულია:
ა) მოსწავლეთა შეფასება და კლასიდან კლასში გადაყვანის წესი აწარმოოს ეროვნული სასწავლო
გეგმის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
ა) მიიღოს ყველა გონივრული ზომა მოსწავლის ცოდნის სამართლიანი შეფასების
უზრუნველსაყოფად;
ბ) გასცეს მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 10 სამუშაო დღის ვადაში.
თავი VII. სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვის, კლასიდან კლასში გადაყვანის პირობები
1. მოსწავლეები ჩაირიცხებიან სკოლის I-XII კლასებში გასაუბრების და შესაბამისი დოკუმენტების
წარმოდგენის საფუძველზე;
30
1.1. სკოლის პირველ კლასში მიიღებიან მოსწავლეები, რომელთაც შეუსრულდათ 6 წელი სასწავლო
წლის დაწყებამდე, იქნება ეს საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე;
1.2. პირველ კლასში მოსწავლეთა ჩარიცხვა წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე:
• განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
• დაბადების მოწმობის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, პირადი ნომრით;
• ბავშვის სამედიცინო ფორმა--#100;
• მშობელთა (კანონიერი წარმომადგენლის) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
• ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4.
1.3. სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის შემთხვევაში:
• იმ საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა ან საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტი (მოსწავლის პირადი საქმე), რომელიც ადასტურებს პირის
მიერ იმ სახის განათლების მიღებას, რომელიც წინ უძღვის ჩასარიცხი კლასის განათლებას;
• ბავშვის სამედიცინო ფორმა--#100;
• დაბადების მოწმობის დედანი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, პირადი ნომრით
• სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად;
• მიმდინარე შეფასება;
• ბრძანების ამონაწერი ამორიცხვის შესახებ.
1.4. თითოეულ კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა 25 ბავშვია.
1.5. მოსწავლის ჩარიცხვაზე მშობელს შეიძლება უარი ეთქვას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის
საფეხურზე კონტიგენტის ოდენობა აჭარბებს დასაშვებ ზღვარს.
შენიშვნა: სკოლის მოსწავლეთა დასაშვებ კონტიგენტს განსაზღვრავს დირექცია, დამფუძნებელთან
შეთანხმებით. სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის შემთხვევაში მოსწავლეს
ჩაუტარდეს გასაუბრება;
1.6. დირექცია ვალდებულია სკოლაში ჩარიცხვისას მოსწავლესა და მის მშობელს გააცნოს სკოლის
შინაგანაწესი.
1.7 დირექცია ვალდებულია სკოლაში ჩარიცხვისას მოსწავლესა და მის მშობელს გააცნოს მოსწავლეთა
ქცევის კოდექსი;
1.8. სკოლაში ჩარიცხულ ყველა მოსწავლეს აქვს სწავლისა და თვითრეალიზაციის თანაბარი პირობები.
2. მოსწავლე კლასიდან მომდევნო კლასში გადაიყვანება პედაგოგიური საბჭოს გადაწყვეტილებით
დადებითი საბოლოო შედეგების საფეძველზე
2.1. კონკრეტულ საგანში ან საგანთა ჯგუფში წარუმატებლობის შემთხვევაში, მოსწავლეს ეძლევა
დავალება განსაზღვრული ვადით და წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში დაიშვება მომდევნო
ეტაპზე.
2.2. თუ მოსწავლე ვერ აღწევს წარმატებას, კათედრის თანხმობით, იგი რჩება კურსის განმეორებით
მოსასმენად.
31
2.3.შეზღუდული შესაძლებლობების მოსწავლეთათვის მოქმედებს სპეციალური პროგრამები და
შეფასების სისტემა.
3. მოსწავლის ამორიცხვა
3.1. სკოლიდან მოსწავლის ამორიცხვა ხდება:
 სხვა სკოლაში გადასვლისას სათანადო საბუთების (მოთხოვნის) წარმოდგენის შემთხვევაში;
 მშობლის განცხადების საფუძველზე
თავი VIII. სწავლის ქირა და გადახდის შეღავათები
1. შპს „გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართულ სკოლაში“ სწავლა ფასიანია და იგი შეადგენს წლის
განმავლობაში 6 000 (ექვსი ათას) ლარს.
შენიშვნა: შპს „გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართულ სკოლა“ იტოვებს უფლებას დაუშვას
გამონაკლისი და შეცვალოს სწავლის საფასური სპეციალური ტარიფით იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც
ჩაირიცხებიან კლასში კონტიგენტის შევსების მიზნით სკოლისათვის ხელსაყრელ (კრიტიკულ) პერიოდში;
2. დაწესებული სწავლის საფასურის მოსაკრებელიდან გარკვეული შეღავათები უწესდებათ შემდეგ
მოსწავლეებს:
სწავლის საფასური შეიძლება შეუმცირდეთ და/ან გაუნახევრდეთ:
2.1.თანამშრომლების შვილებს (უნახევრდებათ სწავლის საფასური და დამატებით მოქმედებს
შეღავათები);
2.2. ოჯახიდან 2 მოსწავლეს, (თითოეულ ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება 10%-ით);
2.3. ოჯახიდან 2 მოსწავლეს, (თითოეულ ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება 20%-ით თუ თითოეული
ბავშვის გადასახადი შეადგენს 6000 ლარს);
2.4.ოჯახიდან 2 მოსწავლეს, (ტყუპების შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება
30%-ით);
2.5. ოჯახიდან სამ ან სამზე მეტ მოსწავლეს, პირველ ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება:
ა)10%-ით თუ სწავლის საფასური 6000 ლარზე ნაკლებია;
ბ) 20% - ით თუ სწავლის საფასური 6000 ლარია, ხოლო მეორე ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება
20%-ით, მესამე ბავშვზე სწავლის საფასური მცირდება 50%-ით, ხოლო ყოველი მომდევნო ბავშვი
თავისუფლდება გადასახადისაგან;
შენიშვნა: დამფუძნებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სწავლის გადასახადისაგან შესაძლებელია
გათავისუფლდეს ხელმოკლე ოჯახი;
32
თავი IX. მოსწავლეთა უფლება-მოვალეობანი და დისციპლინური სასჯელი
1. მოსწავლეთა უფლებები
1.1. მოსწავლეებს უფლება აქვთ, ისარგებლონ სკოლის მიერ აღიარებული ყველა უფლებითა და
თავისუფლებით, საქართველოს კანონმდებლობით, სკოლის წესდებითა და შინაგანაწესით
დადგენილი წესების შესაბამისად;
1.2. მოსწავლეს აქვს რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება;
1.3. მიიღოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის შესაბამისი ხარისხიანი განათლება;
1.4. დაცული იყოს არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისგან;
1.5. გადავიდეს სხვა სკოლაში ზოგადი განათლების იმავე საფეხურზე;
1.8. მიიღოს მასწავლებლისგან ინფორმაცია საკუთარი აკადემიური მოსწრების შესახებ;
1.9. უფასოდ ისარგებლოს სკოლის საბიბლიოთეკო ფონდით;
1.10. ჰქონდეს სწავლებისთვის შესაბამისი გარემო, ჯანმრთელობის
დაცვისა და ფიზიკური სრულყოფის პირობები;
1.11. მიიღოს ინფორმაცია ოლიმპიადების, კონფერენციების, სხვადასხვა სახის აკადემიური და
შემოქმედებითი კონკურსის პირობების შესახებ, მათში მონაწილეობის მიზნით;
1.12. ისარგებლოს სკოლის სამედიცინო სამსახურის მომსახურებით;
1.13. მოითხოვოს ნებისმიერი საკითხის, რომელსაც შეათანხმებს კლასის დამრიგებლეთან, განხილვა
კათედრის კრებასა და პარტნიორთა საბჭოზე;
1.14. გაეცნოს ნებისმიერ საჯარო და მასზე არსებულ პერსონალურ ინფორამაციას სკოლაში.
2. მოსწავლეთა მოვალეობები
2.1. მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით, სკოლის წესდებითა და
შინაგანაწესით დადგენილი წესები, მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი;
2.2. სკოლაში გამოცხადდეს დროულად, გაკვეთილებს დაწყებამდე 10-15 წუთით ადრე;
2.3. მოსწავლე ვალდებულია გამოცხადდეს სკოლაში სასკოლო ფორმით;
2.4. მოსწავლე ვალდებულია დაიცვას სკოლაში არსებული პირადი ჰიგიენის ინსტრუქცია;
2.5. მოსწავლე ვალდებულია დაიცვას თვითმომსახურების წესები სასადილოში;
2.6. მასწავლებლის ნებართვის გარეშე არ გავიდეს გაკვეთილიდან;
2.7. დაემორჩილოს პედაგოგებისა და სკოლის თანამშრომლების სამართლიან მოწოდებას;
2.8. სკოლაში გამოცხადების შემთხვევაში დაესწროს ყველა გაკვეთილს;
2.9. პატივისცემით მოექცეს მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს;
2.10. შეატყობინოს სკოლის დირექციას ქცევის კოდექსის ნებისმიერი სერიოზული დარღვევის
შემთხვევაში.
3. მოსწავლეს ეკრძალება
3.1. სასწავლო პროცესის დასრულებამდე დატოვოს სკოლის ტერიტორია;
3.2. მიაყენოს ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა სხვა მოსწავლეს;
3.3 სკოლის ქონებისა და სასკოლო ინვეტარის დაზიანება;
33
3.4. სხვა მოსწავლეების ღირსების შელახვა, დაშინება;
3.5. ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა;
3.6. სახვადსხვა ტიპის გასართობი საშუალებების მოტანა სკოლაში;
3.7. ნებისმიერი სახის საკვების შემოტანა, დამრიგებელთან ან ექიმთან შეუთანხმებლად;
3.8. ხმამაღალი შეძახილებით ან ყვირილით საგაკვეთილო პროცესის ჩაშლა;
3.9. მობილური ტელეფონით გამოცხადება სკოლაში;
4. მოსწავლის ქცევის წესები
მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირთან დამოკიდებულება:
1. მოსწავლე ყოველთვის თავაზიანია მასწავლებელთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირთან
ურთიერთობაში და არ აყენებს მათ რაიმე სახის შეურაცხყოფას;
2. მოსწავლე ემორჩილება სკოლის დირექტორის, მასწავლებლის, სკოლაში დასაქმებული სხვა პირისა
და სკოლის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლის კანონიერ მითითებებს;
მოსწავლეებთან დამოკიდებულება
მოსწავლე თავაზიანად ეპყრობა სხვა მოსწავლეებს, თავს იკავებს მათთან ძალადობის/ მუქარისგან,
ცილისმწამებლური ან დამცინავი განცხადებებისაგან და არ აყენებს მათ რაიმე სახის შეურაცხყოფას.
მოსწავლის ჩაცმულობა და ქცევის წესები
1. მოსწავლე სკოლაში ცხადდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შერჩეული
სასკოლო ფორმით;
2. მოსწავლეს ეკრძალება სკოლისთვის შეუფერებელი ნებისმიერ სახის აქსესუარისა და სამკაულის
ხმარება სასწავლო პროცესისა და სასკოლო ღონისძიებების დროს;
3. მოსწავლე დროულად ცხადდება გაკვეთილზე ან სკოლის მიერ ორგანიზებულ სხვა
საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე;
4. გაკვეთილზე ყოფნისას, მოსწავლეს აქვს სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ნივთები;
5. მოსწავლე გამოხატავს აზრებს და შეხედულებებს სხვა პირთა უფლებების შელახვის გარეშე;
6. მოსწავლე არ იყენებს მობილურ ტელეფონს ან სხვა ტექნიკურ საშუალებებს სასწავლო პროცესის
დროს;
7. მოსწავლე ხელს არ უშლის მასწავლებელსა და სხვა მოსწავლეებს, სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობისას;
8. მოსწავლე პატივს სცემს სხვის აზრსა და აკადემიურ ნაშრომს, სხვისი ინტელექტუალური
საქმიანობის შედეგად შექმნილ პროდუქტს არ ასაღებს თავისად;
9. მოსწავლე არ ეწევა რელიგიურ და პოლიტიკურ პროპაგანდას;
10. მოსწავლე არ ტოვებს გაკვეთილს მასწავლებლის ნებართვის გარეშე;
11. მოსწავლე უფრთხილდება და არ აზიანებს საკუთარ, სხვა პირთა და სკოლის ქონებას;
12. მოსწავლე იცავს სისუფთავეს სკოლაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მოსწავლე არ ცხადდება სკოლაში შემდეგი ნივთებით
34
1. თამბაქოს ნაწარმი;
2. ყველანაირი სახის იარაღი ან ისეთი ბასრი ნივთები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნას
იარაღად;
3. სანთებელა ან ასანთი;
4. ალკოჰოლური საშუალებები;
5. ტექნიკური საშუალებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო პროცესს;
6. ტელეფონი;
7. ძვირადღირებული ნივთები ან ფული;
8. აზარტული თამაშის საშუალებები;
9. უხამსობის ამსახველი ნივთები;
10. ნარკოტიკული საშუალებები;
11. ასაფეთქებელი და მომწამლავი ნივთიერებები;
12. ფსიქოტროპული საშუალებები, ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
13. სხვადსხვა ტიპის გასართობი საშუალებები;
14. საღეჭი რეზინა;
15. საკვები.
5. პასუხისმგებლობა ქცევის კოდექსის დარღვევისათვის
მოსწავლის მიერ ამ ქცევის ნორმების დარღვევა იწვევს დისციპლინური დევნის დაწყებას ,,ზოგადი
განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მიერ და სკოლის შინაგანაწესით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში დადგენილი წესით.
6. დისციპლინური სასჯელი
1. მოსწავლის მიმართ დისციპლინურ სასჯელად შეიძლება გამოყენებულ იქნას პედაგოგის მხრიდან:
ა) შენიშვნა;
ბ) სიტყვიერი გაფრთხილება;
გ) გაკვეთილიდან გაძევება, რის შესახებაც პედაგოგმა უნდა აცნობოს კლასის დამრიგებელს ან
დირექციას.
2. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მოსწავლის მიმართ დისციპლინურ სასჯელად სკოლის
დირექციისგან შეიძლება გამოყენებულ იქნას:
ა) მითითება;
ბ) სკოლისათვის სასარგებლო სამუშაოს შესრულება(ეზოს, საკლასო ოთახის, ბიბლიოთეკის ან
შენობის სხვა ნაწილის დასუფთავებაში მონაწილეობა არასაგაკვეთილო პერიოდში);
გ) 1-5 დღემდე სკოლიდან დათხოვნა (გადაწყვეტილებას იღებს სკოლის დირექტორი);
დ) 5-10 დღემდე ვადით დათხოვნა ან სკოლიდან გარიცხვა (გადაწყვეტილებას იღებს დირექქცია,
დამფუძნებელი).
3. მოსწავლის მიერ ქცევის წესების დარღვევის, სწავლაში ჩამორჩენის შემთხვევაში კლასის
დამრიგებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მშობელს. მშობელი ვალდებულია, მიიღოს ზომები
მდგომარეობის გამოსასწორებლად.
35
თავი X. მოსწავლეთა წახალისება წარმატებისათვის
სანიმუშო ყოფაქცევის, სწავლაში მიღწეული მაღალი შედეგებისა და სხვა
საქმიანობაში მოპოვებული წარმატებისათვის მოსწავლე ჯილდოვდება:
• სიგელით;
• დიპლომით;
• სხვა ჯილდოებით.
თავი XI. სასკოლო სანქციები
1. თანამშრომლის გაფრთხილება
 დაგვიანებისთვის (გაკვეთილებზე, თათბირებზე, კათედრის სხდომასა და სამსახურში) ან
გაკვეთილის არასაპატიო მიზეზით გაცდენისას;
 პედაგოგიური და კოლეგიალური ეთიკის ნორმების და უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის;
 ნებისმიერი სახის დაგეგმილი შეხვედრის არასაპატიო მიზეზით გაცდენისთვის;
 კალენდარული გეგმის შეუსრულებლობის ან მისი არქონისთვის;
 დამრიგებლისთვის დაკისრებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობისთვის;
 საკლასო ჟურნალის არასწორი წარმოებისათვის;
 კლასების მიხედვით საგნის სილაბუსის ვადაზე გვიან ჩაბარების გამო;
 გაცდენის შემთხვევაში, თუ არ აცნობა დირექციას 1 დღით ადრე.
2. თანამშრომლისთვის საყვედურის გამოცხადება
 ერთი გაფრთხილების მიღების შემდგომ;
 ერთი დაგვიანებისა ან გაკვეთილის არასაპატიოდ გაცდენისთვის;
 მოსწავლის ან კოლეგის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის;
 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მუხლების დარღვევისთვის;
 შინაგანაწესით დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობისთვის;
3. თანამშრომლის გათავისუფლება
 სკოლისთვის მატერიალური ზარალის მიყენებისთვის;
 გაკვეთილზე სისტემატიური არასაპატიო დაგვიანება-გაცდენისთვის;
 თანამშრომლის მიერ დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობისა და ისეთი საქციელის
ჩადენისთვის, რომელიც ლახავს სკოლის სახელს;
 სამსახურის ვადის ამოწურვისას;
 საკუთარი ინიციატივით;
 საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ საშტატო ერთეულის შემცირებისას;
36
 დაწესებულების ლიკვიდაციისას;
 დისციპლინარული გადაცდომებისას;
 ხანგრძლივი შრომისუუნარობისას (30 კალენდარული დღე);
 მოსწავლის ან კოლეგის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის;
 სკოლისათვის საჭირო ინფორმაციის დაფარვისთვის;
 მასწავლებლის ეთიკის ნორმების დარღვევისთვის;
 სხვადასხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით;
 საყვედურის ორჯერ გამოცხადებისას.
2. სკოლის მუშაკთა და მოსწავლის მშობელთა უფლება-მოვალეობები
 სკოლის მუშაკთა, მშობელთა და მოსწავლეთა უფლებები და თავისუფლებები განისაზღვრება
საქართველოს კანონით ,,ზოგადი განათლების შესახებ”;
 სკოლის მუშაკს, მშობელსა და მოსწავლეს უფლება აქვთ, თავიანთი უფლებებისა და
თავისუფლებების დასაცავად გაასაჩივრონ სკოლის უკანონო და არამართლზომიერი ქმედებები,
ზარალის შემთხვევაში მიიღონ სრული ინფორმაცია.
3. მოსწავლეთა მშობლების უფლება-მოვალეობები
3.1.სკოლის მოსწავლის მშობელს (კანონიერ წამომადგენელს) უფლება აქვს
ა) მოითხოვოს სასწავლო პროცესში ჩართულ პირთაგან დაკისრებილი მოვალეობის შესრულება;
ბ) მიიღოს ინფორმაცია მასწავლებლისგან და სკოლის ადმინისტრაციისგან სკოლის ფუნქციონირების
შესახებ ნებისმიერ საჯარო საკითხზე;
გ) მიიღოს მონაწილეობა სკოლის მიერ შეთავაზებულ აქტივობებში, გამოთქვას საკუთარი აზრი
მშობელთა კრებებზე;
დ) გაეცნოს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასა და შინაარს, მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას
სკოლის მიერ დადგენილი წესით;
ე) სურვილისამებრ, გაეცნოს სკოლის წესდებას, შინაგანაწსს, სასწავლო პროცესის მარეგლამენტირებელ
სხვა დოკუმენტებს;
ვ) დაიცვას ბავშვის კანონიერი უფლებები და ინტერესები და წერილობითი განცხადებით მიმართოს
დაწესებულების დირექტორს, რომელიც ვალდებულია ბავშვის უფლებების დარღვევის
შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები და კანონით დადგენილ ვადაში გასცეს პასუხი;
ზ) დირექციის მიერ გამოტანილი დისციპლინარული სასჯელი გაასაჩივროს პარტნიორთა საბჭოში.
პარტნიორთა საბჭო ვალდებულია აღნიშნული საჩივარი განიხილოს 14 დღის ვადაში და შესაბამისი
დასკვნა წერილობით წარუდგინოს მოსწავლესა და მის მშობელს;
ი) კლასის მოსწავლეთა მშობლების 4/5 –ის განცხადების საფუძველზე, შესაბამისი დასაბუთებით,
სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მასწავლებელს ჩამოართვას ამ კლასთან გაკვეთილების
ჩატარების უფლება;
37
კ) კლასის მოსწავლეთა მშობლების 2/3-ის განცხადების საფუძველზე, შესაბამისი დასაბუთებით,
სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია ამ კლასის დამრიგებელი გაათავისუფლოს
თანამდებობიდან.
3.2. მშობელი / კანონიერი წარმომადგენელი ვალდებულია
ა) შექმნას თავისი ბავშვის აღზრდისა და და მისთვის ზოგადი განათლების მიღების ხელშემწყობი
პირობები;
ბ) შეასრულოს სკოლის ხელმძღვანელთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობები;
გ) შეასრულოს დაწესებულების წესდებითა და შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
დ) აანაზღაუროს თავისი შვილის მიერ სკოლისადმი მიყენებული მატერიალური ზარალი;
ე) პირველი მოთხოვნისთანავე, გამოცხადდეს სკოლაში (სკოლაში მშობლის გამოძახების უფლება
აქვს კლასის დამრიგებელსა და სკოლის დირექტორს, დირექტორის თანშემწეს);
ვ) უზრუნველყოს მოსწავლის გამოცხადება სკოლაში დროულად და სასკოლო ფორმით;
ზ) სკოლის შენობაში შემოსვლა განახორციელოს სკოლის დაცვასთან, დამრიგებელთან ან
დირექციასთან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით;
თ) უზრუნველყოს ის, რომ მოსწავლეს სკოლაში მოსვლისას თან არ ჰქონდეს სკოლის შინაგანაწესით
აკრძალული ნივთები: ნებისმიერი სახის საკვები, სათამაშო, ტელეფონი, საღეჭი რეზინი, გაზიანი
სასმელი.
თავი XII. მასწავლებელთა წახალისება
მასწავლებლის წახალისება წარმატებისთვის
სწავლებასა და აღზრდაში წარმატებებისა და მუშაობაში მოპოვებული სხვა მიღწევებისათვის
გამოიყენება შემდეგი სახის წახალისებანი:
• მადლობის გამოცხადება;
• პრემია ან ფულადი ჯილდო;
და სხვა.
თავი XIII. შეფასების სისტემა
4. სკოლის დირექცია პედაგოგიურ საბჭოებთან შეთანხმებით შეიმუშავებს:
• სკოლის თვითშეფასების;
• მოსწავლის ცოდნის შეფასების;
• გაკვეთილის შეფასების;
• პედაგოგთა შეფასების;
• მოსწავლეზე და მასწავლებელზე დაკვირვების;
38
• მონიტორინგისა და შედეგების დემონსტრირების წესს, მახასიათებლებსა და გაზომვად
მაჩვენებლებს.
5. წლის დასაწყისში სკოლის დირექცია პედაგოგიურ და სამეურვეო საბჭოებთან
შეთანხმებით შეიმუშავებს სკოლის სასწავლო გეგმას.
თავი XIV. შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა
შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია სკოლის დამფუძნებლის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე.
შინაგანაწესის თანმხლები დოკუმენტები
 მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი;
 მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
 სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსი;
 სკოლის სტრუქტურა;
შპს „გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლის“ დამფუძნებელთა საბჭოს წევრები:
გურამ დოჩანაშვილი
ქეთევან დოჩანაშვილი