მიზნები

  • მიზნობრივი სწავლება
  • შემეცნებითი ინტერესის გაღვივება
  • შესწავლილი მასალების პრეზენტაცია, დაჯამება
  • ვიზუალური ეფექტი სწავლების პროცესში

საშუალებები

  • გასვლითი აქტივობები, ექსკურსიები
  • შეხვდრები მოწვეულ სტუმრებთან
  • სასკოლო ღონისძიებები
  • ფილმების და ფოტოების ჩვენება